ភូមិជនជាតិ | village

ផ្ទះសេដ្ឋី | Millionaires House

ផ្ទះសេដ្ឋី | Millionaires House

ផ្ទះសេដ្ឋីជាសំណង់ផ្ទះខ្មែរក្នុងសម័យលង្វែក ជាផ្ទះសង់ពីឈើប្រណិតប្រក់ក្បឿង។​

ផ្ទះសេដ្ឋីជាសំណង់ផ្ទះខ្មែរក្នុងសម័យលង្វែក ជាផ្ទះសង់ពីឈើប្រណិតប្រក់ក្បឿង។​

The Millionaire House is an ancient style of Khmer construction during the Long Vek era.

The Millionaire House is an ancient style of Khmer construction during the Long Vek era.

ភូមិលិចទឹក | Floating Village

ភូមិលិចទឹក | Floating Village

បឹងទន្លេសាបជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ បឹងទន្លេសាបជាប្រភពត្រីដែលជាអាហារសំខាន់ជាងគេនៃប្រជាជនខ្មែរ។

បឹងទន្លេសាបជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ បឹងទន្លេសាបជាប្រភពត្រីដែលជាអាហារសំខាន់ជាងគេនៃប្រជាជនខ្មែរ។

Tonle Sap Lake is the big source of fishes which are the main food of Cambodian People.

Tonle Sap Lake is the big source of fishes which are the main food of Cambodian People.

ភូមិគ្រឹង | Kroeng Village

ភូមិគ្រឹង | Kroeng Village

គ្រឹងជាជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅភូមិឦសាន​ក្នុងខេត្តរតនៈគិរី

គ្រឹងជាជនជាតិភាគតិចដែលរស់នៅភូមិឦសាន​ក្នុងខេត្តរតនៈគិរី

Kroeng people are the ethnic minorities living in the northeast of Cambodia

Kroeng people are the ethnic minorities living in the northeast of Cambodia

ភូមិកូឡា | Kola Village

ភូមិកូឡា | Kola Village

ជនជាតិកូឡាមានដើមកំណើតពីប្រទេសភូមិមា ពួកគេបាមករស់នៅលើទឹកដីប៉ៃលិនតាំងពីឆ្នាំ ១៨៧៦។

ជនជាតិកូឡាមានដើមកំណើតពីប្រទេសភូមិមា ពួកគេបាមករស់នៅលើទឹកដីប៉ៃលិនតាំងពីឆ្នាំ ១៨៧៦។

Kola people, originally from Burma since 1876, are one of the minorities living in Pailin District, northwest of Cambodia.

Kola people, originally from Burma since 1876, are one of the minorities living in Pailin District, northwest of Cambodia.

ភូមិចិន | Chinese Village

ភូមិចិន | Chinese Village

ជនជាតិចិនដែលបានមករស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីយូលង់មកហើយគឺតាំងពីរជ្ជកាលសុង នៃប្រទេសចិនមកម្លេះ។

ជនជាតិចិនដែលបានមករស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីយូលង់មកហើយគឺតាំងពីរជ្ជកាលសុង នៃប្រទេសចិនមកម្លេះ។

The Chinese people have moved to live in Cambodia more than thousand years ago during the Song Dynasty.

The Chinese people have moved to live in Cambodia more than thousand years ago during the Song Dynasty.

ភូមិព្នង | Phnorng Village

ភូមិព្នង | Phnorng Village

ព្នងជាជនជាតិភាគតិចរស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគីរីនៃភូមិភាគឦសាន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ជនជាតិព្នងធ្វើ ចំការ ប្រមាញ់។

ព្នងជាជនជាតិភាគតិចរស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគីរីនៃភូមិភាគឦសាន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ជនជាតិព្នងធ្វើ ចំការ ប្រមាញ់។

One of the tribal groups living in the Northeast of Cambodia, Mondulkiri Province. They make their living by farming and hunting.

One of the tribal groups living in the Northeast of Cambodia, Mondulkiri Province. They make their living by farming and hunting.

ភូមិខ្មែរ | Khmer Village

ភូមិខ្មែរ | Khmer Village

ខ្មែរជាជនជាតិដើម​នៃប្រទេសកម្ពុជា។ ផ្ទះប្រជាជនខ្មែរ ជាផ្ទះខ្ពស់មាន ផ្ទះបុិត ផ្ទះរុងឌឿង ផ្ទះកន្តាំង សាលាឆទាន ជាដើម។

ខ្មែរជាជនជាតិដើម​នៃប្រទេសកម្ពុជា។ ផ្ទះប្រជាជនខ្មែរ ជាផ្ទះខ្ពស់មាន ផ្ទះបុិត ផ្ទះរុងឌឿង ផ្ទះកន្តាំង សាលាឆទាន ជាដើម។

Khmer are the main people of Cambodia. There are main models of houses of Khmer people, Wood and stone carving.

Khmer are the main people of Cambodia. There are main models of houses of Khmer people, Wood and stone carving.

ភូមិចាម | Cham Village

ភូមិចាម | Cham Village

ជនជាតិចាមជាជនជាតិភាគតិចមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជនជាតិចាមភាគច្រើនរស់នៅតាមតំបន់មាត់ទន្លេដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រកបរបរនេសាទ។

ជនជាតិចាមជាជនជាតិភាគតិចមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជនជាតិចាមភាគច្រើនរស់នៅតាមតំបន់មាត់ទន្លេដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រកបរបរនេសាទ។

The origin of Cham people is from Champa, Vietnam. Cham people mostly live along the riverbank.

The origin of Cham people is from Champa, Vietnam. Cham people mostly live along the riverbank.

សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋ
| Khmer Association Village

សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋ
| Khmer Association Village

របៀបរស់នៅរបស់ជនជាតិខ្មែរ ឯនាយសមុទ្រក្នុងភូមិមាន​ ព្រះវិហារ កាតូលិក មានសំណង់ លំនៅដ្ឋាន នៅសហរដ្ឋអាមេរិចក។

របៀបរស់នៅរបស់ជនជាតិខ្មែរ ឯនាយសមុទ្រក្នុងភូមិមាន​ ព្រះវិហារ កាតូលិក មានសំណង់ លំនៅដ្ឋាន នៅសហរដ្ឋអាមេរិចក។

The lifestyle of Cambodian people who live abroad, Features houses and the church which shows the Christian religion.

The lifestyle of Cambodian people who live abroad, Features houses and the church which shows the Christian religion.