រូបបង្រួម | miniatures

ផ្សារធំថ្មី | Phsar Thmey

ផ្សារធំថ្មី | Phsar Thmey

ផ្សារធំថ្មីនៃរាជធានីភ្នំពេញ ជាគំរូមួយនៃស្ថាបត្យកម្មដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ផ្សារធំថ្មីនៃរាជធានីភ្នំពេញ ជាគំរូមួយនៃស្ថាបត្យកម្មដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

This unique art-deco building is a Phnom Penh landmark

This unique art-deco building is a Phnom Penh landmark

ភ្នំឧត្តុង្គ | Phnom Ou Dong

ភ្នំឧត្តុង្គ | Phnom Ou Dong

ភ្នំឧដុង្តស្ថិតនៅក្បែររាជធានីឧត្គុងមានជ័យ ដែលជាអតីតរាជធានីខ្មែរនាសតវត្សរ៍ទី១៧ (ពីឆ្នាំ១៦១៨ ដល់ឆ្នាំ ១៨៦៦) ហើយត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយព្រះបាទនរោត្តម នៅឆ្នាំ១៨៦៦ ដោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរាជធានីទៅកាន់រាជធានីចតុមុខវិញរហូតដល់សព្វថ្ងៃ។

ភ្នំឧដុង្តស្ថិតនៅក្បែររាជធានីឧត្គុងមានជ័យ ដែលជាអតីតរាជធានីខ្មែរនាសតវត្សរ៍ទី១៧ (ពីឆ្នាំ១៦១៨ ដល់ឆ្នាំ ១៨៦៦) ហើយត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយព្រះបាទនរោត្តម នៅឆ្នាំ១៨៦៦ ដោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរាជធានីទៅកាន់រាជធានីចតុមុខវិញរហូតដល់សព្វថ្ងៃ។

Phnom Oudong is located near the capital of Udong Meanchey, Oudong was a royal residence and Cambodia's capital in the 17th century (from 1618 to 1866) and was abandoned by King Norodom in 1866, moving the capital back to Chaktomuk.

Phnom Oudong is located near the capital of Udong Meanchey, Oudong was a royal residence and Cambodia's capital in the 17th century (from 1618 to 1866) and was abandoned by King Norodom in 1866, moving the capital back to Chaktomuk.

ព្រះបរមរាជវាំង | Royal Palace

ព្រះបរមរាជវាំង | Royal Palace

ព្រះរាជវាំងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នកសាងនៅឆ្នាំ ១៨៦៦ ដោយព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម(១៨៣៤​ - ១៩០៤)។​ ជាដំបូងប្រាសាទក្នុងរាជវាំងសាងសង់ដោយប្រក់ក្បឿង។

ព្រះរាជវាំងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នកសាងនៅឆ្នាំ ១៨៦៦ ដោយព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម(១៨៣៤​ - ១៩០៤)។​ ជាដំបូងប្រាសាទក្នុងរាជវាំងសាងសង់ដោយប្រក់ក្បឿង។

The existing Royal Palace was built in 1866 by king Norodom (1884-1904). The first temple was built of wood and roofing tile

The existing Royal Palace was built in 1866 by king Norodom (1884-1904). The first temple was built of wood and roofing tile

សារៈមន្ទីរជាតិ | National Museum

សារៈមន្ទីរជាតិ | National Museum

សារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញសាងសង់នៅឆ្នាំ ១៩១៨ ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្តិ ហើយមានតាំងវត្ថុបុរាណមានតម្លៃជាង ៥០០០មុខក្នុងរជ្ជកាលផ្សេងៗនៃប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា

សារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញសាងសង់នៅឆ្នាំ ១៩១៨ ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្តិ ហើយមានតាំងវត្ថុបុរាណមានតម្លៃជាង ៥០០០មុខក្នុងរជ្ជកាលផ្សេងៗនៃប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា

National museum was built by king Sisowath in 1918 and displays over 5000 objects of Artefacts

National museum was built by king Sisowath in 1918 and displays over 5000 objects of Artefacts

វិមានឯករាជ្យ | Independent Monument

វិមានឯករាជ្យ | Independent Monument

វិមានឯករាជ្យត្រូវបានសម្ពោធនៅឆ្នាំ ១៩៥៨ ដើម្បីអបអរការដណ្ដើមបានឯករាជ្យភាពពីរបបគ្រប់គ្រងបរទេស។

វិមានឯករាជ្យត្រូវបានសម្ពោធនៅឆ្នាំ ១៩៥៨ ដើម្បីអបអរការដណ្ដើមបានឯករាជ្យភាពពីរបបគ្រប់គ្រងបរទេស។

The independence monument inaugurated in 1958 to celebrate Cambodia's independence from foreign rule.

The independence monument inaugurated in 1958 to celebrate Cambodia's independence from foreign rule.

វត្តភ្នំ | Wat Phnom

វត្តភ្នំ | Wat Phnom

ក្នុងឆ្នាំ ១៣៧២ សម័យនោះយាយពេញជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើភ្នំនេះមុនស្ដេចពញយ៉ាត។ លុះដល់សតវត្សទី ១៥ ស្ដេចពញាយ៉ាតក៏បានកសាងរាជធានីនៅភ្នំពេញ។

ក្នុងឆ្នាំ ១៣៧២ សម័យនោះយាយពេញជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើភ្នំនេះមុនស្ដេចពញយ៉ាត។ លុះដល់សតវត្សទី ១៥ ស្ដេចពញាយ៉ាតក៏បានកសាងរាជធានីនៅភ្នំពេញ។

In 1372, there was a mountain supervised by grandmother Penh. Until 15th century King Ponhea Yat set up the capital in Phnom Penh.

In 1372, there was a mountain supervised by grandmother Penh. Until 15th century King Ponhea Yat set up the capital in Phnom Penh.