កន្លែងកំសាន្ត​ | entertainment

សារៈមន្ទីរជាតិ | National Museum

សារៈមន្ទីរជាតិ | National Museum

សារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញសាងសង់នៅឆ្នាំ ១៩១៨ ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្តិ ហើយមានតាំងវត្ថុបុរាណមានតម្លៃជាង ៥០០០មុខក្នុងរជ្ជកាលផ្សេងៗនៃប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា

សារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញសាងសង់នៅឆ្នាំ ១៩១៨ ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្តិ ហើយមានតាំងវត្ថុបុរាណមានតម្លៃជាង ៥០០០មុខក្នុងរជ្ជកាលផ្សេងៗនៃប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា

National museum was built by king Sisowath in 1918 and displays over 5000 objects of Artefacts

National museum was built by king Sisowath in 1918 and displays over 5000 objects of Artefacts

ល្អាងកំណប់រតនៈ | Tunnel of Treasure

ល្អាងកំណប់រតនៈ | Tunnel of Treasure

វាជាការបង្ហាញដោយផ្ទាល់នូវការជីករ៉ែត្យូងនៅកម្ពុជាដែលមានវត្ថុតុបតែងត្បូង ហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិក្រោមដីតំបន់ប៉ៃលិន នៃប្រទេសកម្ពុជា

វាជាការបង្ហាញដោយផ្ទាល់នូវការជីករ៉ែត្យូងនៅកម្ពុជាដែលមានវត្ថុតុបតែងត្បូង ហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិក្រោមដីតំបន់ប៉ៃលិន នៃប្រទេសកម្ពុជា

It is an intuitive display of Cambodian excuvations of gem minernal deposits with real gemstone exhibits, The vast undergrount treasure is in the Bailin area of Cambodia

It is an intuitive display of Cambodian excuvations of gem minernal deposits with real gemstone exhibits, The vast undergrount treasure is in the Bailin area of Cambodia

ល្អាងកម្មផល | Judgement Tunnel

ល្អាងកម្មផល | Judgement Tunnel

ជាកន្លែងបង្ហាញរឿងភ័យរន្ធត់នៅឋាននរក តាមបែបជំនឿរព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ជាកន្លែងបង្ហាញរឿងភ័យរន្ធត់នៅឋាននរក តាមបែបជំនឿរព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

This is a place to show horror stories in hell for Cambodian Buddhist faith

This is a place to show horror stories in hell for Cambodian Buddhist faith

ភ្នំយ៉ាត | Phnom Yat

ភ្នំយ៉ាត | Phnom Yat

ភ្នំយ៉ាតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានយកតម្រាប់តាមទំហំពិតប្រាកដ។

ភ្នំយ៉ាតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានយកតម្រាប់តាមទំហំពិតប្រាកដ។

It is a temple in Pailin Province, Cambodia which is imitated by real size.

It is a temple in Pailin Province, Cambodia which is imitated by real size.

ស្ពានកំពង់ក្ដី | Kampong Kdey Bridge

ស្ពានកំពង់ក្ដី | Kampong Kdey Bridge

ស្ពានប្រាប់ទិសកំពង់ក្តីជាស្ពានបុរាណដែលវែងជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យអង្គរ។ វាត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងសតវត្សទី១២នៃគ្រិស្តសករាជដើម្បីធ្វើការឆ្លងកាត់ពីខេត្តសៀមរាបទៅខេត្តកំពង់ធំ និងខេត្តដែលនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេស ដោយសាងសងឆ្លងកាត់ស្ទឹងជីក្រែង។

ស្ពានប្រាប់ទិសកំពង់ក្តីជាស្ពានបុរាណដែលវែងជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យអង្គរ។ វាត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងសតវត្សទី១២នៃគ្រិស្តសករាជដើម្បីធ្វើការឆ្លងកាត់ពីខេត្តសៀមរាបទៅខេត្តកំពង់ធំ និងខេត្តដែលនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេស ដោយសាងសងឆ្លងកាត់ស្ទឹងជីក្រែង។

Kampong Kdei Bridge is the longest ancient bridge in Cambodia during the Angkor empire. It was built in the 12th century to cross from Siem Reap to Kampong Thom and the eastern part of the country by crossing the Chi Kreng River.

Kampong Kdei Bridge is the longest ancient bridge in Cambodia during the Angkor empire. It was built in the 12th century to cross from Siem Reap to Kampong Thom and the eastern part of the country by crossing the Chi Kreng River.

សួន ដាយណូស័រ | Dinosaur Park

សួន ដាយណូស័រ | Dinosaur Park

ប្រទេសកម្ពុជា…………..

ប្រទេសកម្ពុជា…………..

Garlic, butter, sautéed potato, vegetable served, lemon butter sauce

Garlic, butter, sautéed potato, vegetable served, lemon butter sauce